Všeobecné obchodní podmínky pro rezervační systém hřišť Jíloviště

I. Základní ustanovení

1. Provozovatelem hřišť je Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště, IČ 00241334.

2. Uživatelem je jakákoli fyzická či právnická osoba, která se zaregistruje prostřednictvím webové aplikace Rezervace hřišť.

3. Provozovatel a Uživatel jsou dále označováni též jako Smluvní strany.

4. Rezervace hřišť je webová aplikace na adrese https://hriste.jiloviste.cz, ve které si lze zarezervovat hřiště na určitý čas v provozní době hřiště a zaplatit za tuto rezervaci, a to z kreditu příslušného uživatelského účtu, platební kartou nebo převodem.

II. Uzavření a ukončení smlouvy

1. Potvrzením požadavku na registraci prostřednictvím webové aplikace vstupují Smluvní strany do smluvního vztahu, jehož předmětem je možnost rezervování vybraného hřiště Uživatelem na určitý čas. Registrací vyjadřuje Uživatel svůj souhlas se zněním těchto obchodních podmínek.

2. Uživatel může smluvní vztah ukončit zrušením svého uživatelského účtu. Zrušení uživatelského účtu může učinit jednostranným oznámením Provozovateli.

3. Provozovatel může, a to i bez předchozího upozornění Uživatele, zrušit rezervace Uživatele a případně i celý uživatelský účet Uživatele v případě, že by Uživatel používal hřiště v rozporu s platnými zákony.

III. Cena rezervace hřiště

1. Cena za rezervaci závisí na volbě hřiště, délce rezervace a denní době, a je vždy uvedena na stránce se shrnutím rezervace před jejím potvrzením Uživatelem.

2. Ceník poplatků za rezervaci jednotlivých hřišť je uveden na webu https://jiloviste.cz/

3. Cenu za rezervaci lze uhradit platební kartou on-line, okamžitým převodem z bankovního účtu nebo z kreditu náležejícímu k uživatelského účtu.

4. Při platbě platební kartou nebo okamžitým převodem z bankovního účtu je Uživatel povinen provést tuto platbu neprodleně, nejpozději však do 20 minut od potvrzení požadavku na rezervaci Uživatelem. Po tuto dobu je rezervace vybraného hřiště blokována pro ostatní zájemce o rezervaci. V případě, že uživatel zaplatí později a rezervaci již nelze dokončit, protože zvolené hřiště již není volné, je mu zaplacená částka v plné výši připsána k jeho uživatelskému účtu jako kredit, který může využít na jinou rezervaci.

5. Uživatel může zrušit platnou rezervaci prostřednictvím webové aplikace (elektronicky). Při zrušení rezervace ze strany Uživatele refunduje Provozovatel Uživateli zaplacenou částku za rezervaci sníženou o stornopoplatek, jehož výše závisí na čase zbývajícím do začátku rušené rezervace:

  • nejpozději 48 hodin předem: bez stornopoplatku
  • nejpozději 24 hodin předem: stornopoplatek 50 procent
  • později: stornopoplatek 100 procent

6. Při zrušení rezervace Uživatelem budou refundované prostředky za zrušenou rezervaci vráceny Uživateli ve formě připsání kreditu k danému uživatelskému účtu pro využití k další rezervaci. Refundované prostředky nejsou vraceny na platební kartu ani na účet vedený u bankovního ústavu.

7. Provozovatel může Uživateli zrušit platnou rezervaci ze závažných provozních důvodů. V takovém případě má Uživatel nárok na refundaci vynaložených prostředků, maximálně ale do výše za rezervaci zaplacené částky.

IV. Předplacený kredit

1. Uživatel může nabít a dobíjet kredit náležející k jeho uživatelskému účtu. Tento kredit slouží k pohodlnější platbě za rezervace Uživatele.

2. Kredit lze dobít platební kartou on-line, okamžitým převodem z bankovního účtu nebo osobně na obecním úřadu.

3. Zakoupený kredit má neomezenou časovou platnost.

4. Zakoupený kredit ani jeho nevyčerpanou část nelze vrátit.

5. Provozovatel může uznat vybrané uživatelské účty jako privilegované a při nákupu kreditu k takovému uživatelskému účtu připsat kredit ve výši 2násobku zaplacené částky.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Provozovatel umožní využití rezervovaného hřiště podle provozního řádu hřiště a v době platnosti dané rezervace.

2. Uživatel je povinen uhradit poplatek za rezervaci hřiště.

3. Reklamovat poskytnutou službu může Uživatel prostřednictvím obecního úřadu v jeho úředních hodinách. V případě potřeby může uživatel využít podpory Honzy Vorla na telefonu 777 093 088.

VI. Ochrana osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje poskytnuté Uživatelem za účelem poskytování služeb pro Uživatele. Osobní data jsou zabezpečována na nejvyšší možné úrovni. Provozovatel se při zpracování dat řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů. Zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webu https://jiloviste.cz/

VII. Závěrečná ustanovení

1. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem v České republice.

2. Otázky v těchto Všeobecných obchodních podmínkách neupravené se řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

 

Scháleno zastupitelstvem obce Jíloviště na svém zasedání dne 29. 3. 2023.